internet haber sitesi
Reklamı Geç

İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı
İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı admin

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin    yukarıda    belirtilen    boş    zabıta    memuru    kadroları    için    yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)İlan  edilen  unvanlar  için  mezun  olunan  okul  itibariyle  öğrenim  şartını  taşımak  ve  bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSS P94; önlisans mezunları için 2020-KPSS P93  ve  lisans  mezunları  için  2020  KPSS  P3puan  türünde  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların  karşısında belirtilen  puan  türlerinden,  belirtilen  asgari  KPSS puanını almış olmak.
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin  13/A maddesinde yer alan  özel  şartlara  göre zabıta  memuru  kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (+,-)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d)Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru esnasında;
a)Adaylar, http://www.pendik.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
b)Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi,
c)Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (aslı  ibraz  edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
d)Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
e)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h)Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter onaylı  örneği,  (aslı  ibraz edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
i)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini  08.03.2021-12.03.2021  tarihleri  arasında  saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
b)Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Esenler Mahallesi  Bora  Sokak  No:5  Pendik/İstanbul  Pendik  Belediyesi  Merkez  Binası  1.  Kat  İnsan Kaynakları   ve   Eğitim   Müdürlüğünde   geçici   olarak   bulundurulacak   Kurum   İşyeri   hekimi koordinatörlüğünde yapılacaktır.
d)Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ,  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:
a)T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. b)Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c)Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların     değerlendirilmesine     müteakip     Belediyemizin     resmi     internet     sayfasından (http://www.pendik.bel.tr) ilan edilecektir.
d)Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi internet  sayfasından  (http://www.pendik.bel.tr)  erişebileceklerdir.  Bu  belge  sınava  girişte  ibraz edilecektir.
e)Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.
f)Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.
g)Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Pendik Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta  Memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup,  sözlü  sınav  ve uygulamalı sınav 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, Sözlü sınav Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Merkez Binası 8. Kat Meclis Salonu Pendik/İstanbul uygulamalı sınav ise Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi No:18 Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Belediye,  başvurulardan  KPSS  başarı  puanlarına  göre  sıralayarak  en  yüksek  puanlı adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  adayı  sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
a)Sözlü sınav;
•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, Konularını kapsar.
b)Uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a)Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b)Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c)Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyenin  internet adresinde ilan edilecektir.
d)Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
e)En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyenin   internet   adresinde   ilan   edilecek   ve   listede   yer   alanlara   ayrıca   yazılı   tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

İlan sayfasına yönlendirilmek için lütfen TIKLAYINIZ!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İran’da eylemcilere idam kararı onaylandı
İran’da eylemcilere idam kararı onaylandı
Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı